Skip to content Skip to navigation menu

Gebruiksvoorwaarden


Deze pagina bevat de Gebruiksvoorwaarden voor deze website, waaronder de app VK buitendienst (gezamenlijk aangeduid als de "website"). In de Gebruiksvoorwaarden zijn de voorwaarden en verwachtingen waaronder uw gebruik van deze website valt vermeld. Wij raden aan dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en controleert op eventuele herzieningen.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) ("Voorwaarden") lichten u in over de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website(s), hetzij als gast of geregistreerd gebruiker.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u deze website gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en dat u ermee instemt ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik dan a.u.b. onze website niet.

Wij willen ook uw aandacht vestigen op het feit dat niet alle op deze website vermelde producten en diensten verkrijgbaar zijn in alle rechtsgebieden.

 

Informatie over ons

Deze website wordt geëxploiteerd door Tennant Company. Tennant Company is een in Minnesota gevestigde onderneming met adres op 10400 Clean Street, Eden Prairie, MN 55344, Verenigde Staten en onder eigen exploitatie en exploitatie van diens wereldwijde dochterondernemingen ("Tennant Group"). Een lijst van de bedrijven uit de Tennant Group is verkrijgbaar op schriftelijk verzoek op het onderstaande adres.

De in deze Voorwaarden gehanteerde termen "wij", "ons", "onze" en "van ons" duiden op Tennant, of een lid van de Tennant Group. De in deze Voorwaarden gehanteerde termen "u", "uw" en "van u" duiden op een gebruiker van onze website.

 

Toegang tot onze website

Toegang tot onze website wordt verleend op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de op onze website verstrekte dienst in te trekken of te wijzigen zonder kennisgeving (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook niet beschikbaar is op een bepaald tijdstip of voor bepaalde tijd.

Op gezette tijden verlenen wij uitsluitend toegang tot sommige delen of de hele website aan de gebruikers die bij ons zijn geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie heeft gekozen of gekregen als deel van onze veiligheidsprocedures, moet u zodanige informatie vertrouwelijk behandelen en mag u die informatie niet aan derden openbaren. Wij hebben het recht om gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden, of die nu door u zijn gekozen of door ons zijn toegewezen, op elk gewenst ogenblik uit te schakelen als u zich niet heeft gehouden aan één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Bij toegang tot onze website moet u die op eerlijke en wettelijke wijze gebruiken.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige regelingen voor uw toegang tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor te garanderen dat alle personen die toegang krijgen tot onze website via uw internetverbinding in kennis zijn gesteld van deze voorwaarden en deze naleven.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze inhoud is beschermd door de wetten op het auteursrecht en verdragen overal ter wereld. Alle zodanige rechten zijn voorbehouden.

U mag kopieën afdrukken en uittreksels downloaden van onze website-pagina('s) voor uw eigen informatie en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op het op onze website geplaatste materiaal.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website gebruiken voor andere commerciële doeleinden zonder eerst een licentie daarvoor aan te vragen bij ons of onze licentiegevers.

U mag de uitdraaien of de digitale kopieën van de materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier en u mag de illustraties, foto's, video- of audiodelen of andere grafische afbeeldingen niet scheiden van de begeleidende tekst.

Onze status (en de status van met naam genoemde bijdragers) als auteur van het materiaal op onze website moet altijd worden vermeld.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt en inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk stopgezet en indien wij zulks eisen, moet u alle door u gemaakte kopieën van de materialen retourneren of vernietigen.

 

Onze website wordt regelmatig gewijzigd

Wij proberen onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk gewenst tijdstip wijzigen. Zo nodig kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of voor onbepaalde tijd afsluiten. Het materiaal op onze website kan op elk gegeven ogenblik verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om zulk materiaal bij te werken.

 

Onze aansprakelijkheid

Voor zover toegelaten bij de geldende wet sluiten wij, andere leden van onze groep ondernemingen en met ons geaffilieerde derden bij deze uitdrukkelijk het volgende uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere termen die anderszins in de statuten, het gewoonterecht of het billijkheidsbeginsel zijn uitgedrukt of geïmpliceerd, waaronder doch zonder beperking, alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
 • Alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschadeverlies of schade die de gebruiker in verband met onze website of met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze website, gekoppelde websites en erop geplaatste materialen, heeft geleden, met inbegrip van doch niet beperkt tot:
  • gederfde inkomsten of winst;
  • verlies van klandizie;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verhoopte besparingen;
  • gegevensverlies;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde management- of kantoortijd; en al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit voorspelbaar was.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel voortkomende uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van zaken i.v.m. een fundamenteel onderwerp, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de geldende wet.

 

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

Wij verwerken de informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid, dat te vinden is op deze pagina. Als u onze website gebruikt, stemt u in met zodanige verwerking en u garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

 

Transacties gesloten als gevolg van uw bezoek aan onze website

Een contract voor de levering van goederen is het resultaat van uw bezoek(en) aan onze website en valt onder de Algemene Voorwaarden van Tennant die u hier aantreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken en bewust met kwade bedoelingen virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere zaken introduceren die technologische schade aanrichten. U mag niet proberen om ongemachtigde toegang te verkrijgen tot onze website, tot de server waarop onze website is opgeslagen, of tot een andere server, computer of gegevensbank die op onze website is aangesloten. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval (weigering van service) of gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling schendt, begaat u wellicht een strafrechtelijke overtreding volgens de geldende wetten. Wij melden dergelijke inbreuken aan de desbetreffende rechtshandhavingsorganen en wij werken samen met deze instanties door uw identiteit aan hen te openbaren. In geval van zo'n overtreding houdt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk op te bestaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijke materiaal kan besmetten te wijten aan uw gebruik van onze website of het door u gedownloade daarop geplaatste materiaal of een daarmee gekoppelde website.

 

Koppeling naar onze website

U kunt een hyperkoppeling met deze website creëren vanaf een website die uw eigendom is.  Zo'n koppeling valt onder deze Voorwaarden en Tennant behoudt zich het recht voor om uw vergunning voor die koppeling in te trekken als dit naar het oordeel van Tennant redelijk wordt geacht.

Als u gebruik wenst te maken van ander materiaal op onze website dan wat hierboven staat vermeld, richt uw verzoek dan aan info@tennantco.com.

 

Koppelingen vanuit onze website

Als onze website koppelingen naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze koppelingen alleen te uwer informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of enige schade die kunnen voortkomen uit uw gebruik daarvan.

 

Afwijzingsclausule

Wij stellen geen garanties, doen geen voorstellingen of gaan geen verbintenissen aan inzake de inhoud van deze website (met inbegrip van de juistheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de inhoud).

 

Rechtsgebied en toepasselijke wet

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Minnesota, VS. Alle geschillen over rechtsvorderingen voortkomende uit of verband houdend met een bezoek aan onze website valt onder de exclusieve rechterlijke bevoegdheid van de Rechtbanken van Minnesota. Wij behouden ons het recht voor om een rechtszaak tegen u aan te spannen wegens inbreuk op deze voorwaarden in het land waar u woonachtig bent of een ander betrokken land.

Indien deze algemene voorwaarden niet volledig worden aanvaard, moet het gebruik van deze website onmiddellijk worden stopgezet.

 

Varianten

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien en deze pagina wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en kennis neemt van de door ons gemaakte wijzigingen aangezien deze bindend zijn voor u. Een aantal van de in deze Gebruiksvoorwaarden vervatte bepalingen kunnen ook door elders op onze website gepubliceerde bepalingen of kennisgevingen worden geannuleerd.

 

Bijkomende voorwaarden

Bepaalde pagina's of delen van deze website kunnen gebruikstermen en -voorwaarden bevatten die een aanvulling zijn of verschillen van de Gebruiksvoorwaarden van de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden zijn de bijkomende of andere algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen u en ons bedrijf m.b.t. de specifieke pagina's of delen waarop ze van toepassing zijn.

 

Uw opmerkingen

Als u opmerkingen hebt over het materiaal dat op onze website te zien is, neem dan contact op met Tennant per e-mail op info@tennantco.com of per post op het onderstaande adres:

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344
V.S.
T.a.v.: Juridische afdeling

 

 

 Met ® gemarkeerde merken zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen. Met TM gemarkeerde merken zijn geen geregistreerde handelsmerken en genieten bescherming krachtens de toepasselijke wetgeving.